شیوه قیمت گذاری سفیر را میتوانید از اینجا مطالعه فرمایید